Cellprov Hur Ofta?

Cellprov Hur Ofta?

Cellprov är en viktig metod för att upptäcka och förebygga livmoderhalscancer. Genom att regelbundet ta cellprover kan man upptäcka förändringar i livmoderhalsen i ett tidigt skede, vilket ökar chanserna till framgångsrik behandling. Men hur ofta bör man egentligen ta cellprov? I Sverige finns det riktlinjer och rekommendationer som alla kvinnor bör följa.

Enligt de svenska riktlinjerna bör kvinnor mellan 23 och 60 år ta cellprov vart tredje år. Detta gäller för kvinnor som har en normal cervixcytologi vid tidigare undersökning och inte tidigare har genomgått behandling på grund av cellförändringar eller livmoderhalscancer. För kvinnor över 60 år, som har genomgått tre tidigare normala cytologiska undersökningar i rad, kan avstå från vidare cellprovsundersökningar.

Det är viktigt att kvinnorna själva bokar tid för cellprovstagning och att de kontinuerligt deltar i screeningprogrammet, även om de inte upplever några symptom eller problem. Regelbundna cellprovskontroller är en effektiv och säker metod för att minska risken för livmoderhalscancer och dess förstadier.

Det är också viktigt att vara medveten om att cellprov inte kan upptäcka alla typer av cellförändringar eller cancer. Om du upplever ovanliga symtom, som blödningar vid samlag eller smärta i underlivet, bör du kontakta din gynekolog för vidare utredning.

Sammanfattningsvis är det viktigt att följa de svenska riktlinjerna och ta cellprov med regelbundna mellanrum för att upptäcka eventuella cellförändringar eller cancerceller i livmoderhalsen. Genom att följa dessa rekommendationer kan man öka sina chanser till tidig upptäckt och behandling av livmoderhalscancer.

Vad är cellprov?

Vad är cellprov?

Cellprov är en metod för att screena och upptäcka förstadier till livmoderhalscancer hos kvinnor. Det är en rutinmässig undersökning som utförs för att upptäcka förändringar i cellerna på livmoderhalsen.

Cellprovet tas vanligtvis av en gynekolog eller sjuksköterska. Under undersökningen används en liten spatel eller borste för att samla in celler från livmoderhalsen. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys.

Cellprovet används för att upptäcka förändringar i cellerna som kan tyda på cancer eller förstadier till cancer. Det kan även användas för att upptäcka viruset HPV (humant papillomvirus), som är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer.

Cellprov är en viktig del av förebyggande hälsovård för kvinnor och rekommenderas regelbundet enligt riktlinjer och rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna i Sverige.

Cellprovscreening i Sverige

Cellprovsscreening är en viktig del av det svenska cancervårdsprogrammet för att upptäcka och förebygga livmoderhalscancer. Screeningprogrammet är väsentligt för att minska antalet fall av livmoderhalscancer och för att tidigt upptäcka förstadier till sjukdomen.

I Sverige rekommenderas kvinnor mellan 23 och 64 års ålder att genomgå regelbundna cellprovskontroller. Screeningintervallen varierar beroende på ålder och historik av normala provsvar. Den övergripande rekommendationen är att kvinnor bör testa sig vart tredje år mellan 23 och 50 års ålder och vart femte år från 51 till 64 års ålder.

Det är viktigt för kvinnor att delta i screeningprogrammet eftersom tidig upptäckt av förstadier till livmoderhalscancer ökar möjligheten till bot och överbearbetning. Genom att genomgå regelbundna cellprovskontroller kan kvinnor bibehålla en god reproduktiv hälsa och minska risken för att utveckla livmoderhalscancer.

Cellprov kan tas hos barnmorskor, distriktssköterskor eller gynekologer på en vårdcentral eller på gynekologiska kliniker runt om i Sverige. Under cellprovstagningen tas ett prov från livmoderhalsen med hjälp av en liten pensel eller spatel. Provets celler skickas sedan till ett laboratorium för analys. Resultaten skickas sedan till kvinnans provtagningsenhet och eventuella avvikelser eller onormala cellförändringar meddelas till kvinnan för eventuell uppföljning.

Ålder Screeningintervall
23-50 år Vart tredje år
51-64 år Vart femte år
See also:  Welke Vis Mag Je Eten Als Je Zwanger Bent?

Det är viktigt att kvinnor följer de rekommenderade screeningintervallerna och regelbundet deltar i cellprovskontroller för att säkerställa en tidig upptäckt och behandling vid eventuella cellförändringar. Genom att delta i cellprovsscreeningen kan kvinnor bidra till att minska förekomsten av livmoderhalscancer i Sverige och rädda liv.

Vilka är riktlinjerna för cellprovsscreening?

Cellprovsscreening är en viktig metod för att upptäcka och förebygga livmoderhalscancer. I Sverige finns det tydliga riktlinjer och rekommendationer för när och hur ofta kvinnor bör genomgå cellprovsscreening.

Screeningintervall

Enligt de nationella riktlinjerna rekommenderas kvinnor i åldern 23-64 att genomgå cellprovsscreening regelbundet. Detta innebär:

 • Kvinnor i åldern 23-29 bör genomgå cellprovsscreening vart tredje år.
 • Kvinnor i åldern 30-64 bör genomgå cellprovsscreening vart femte år, förutsatt att de har haft två normala provsvar i rad.

Det är viktigt att kvinnor följer dessa screeningintervall för att säkerställa en tidig upptäckt av eventuella cellförändringar.

Droppa ut vid äldre ålder

För kvinnor över 64 år har screeningeffekten minskat avsevärt. Därför anses det inte nödvändigt för dem att fortsätta med regelbunden cellprovsscreening.

Spontan upphörande efter hysterektomi

Kvinnor som har genomgått total hysterektomi (borttagning av livmoder och livmoderhals) behöver normalt inte fortsätta med cellprovsscreening, om de inte tidigare har haft allvarliga cellförändringar.

Ytterligare rekommendationer

För kvinnor med tidigare behandling för cellförändringar eller annan riskfaktor kan det finnas andra rekommendationer för cellprovsscreening. Det är viktigt att dessa kvinnor får individuella rekommendationer baserade på deras specifika situation och medicinska historik.

Riktlinje Ålder Screeningintervall
17-22 år Okänt Ingen screening
23-29 år Vart tredje år Vart tredje år
30-64 år Vart femte år (vid två normala provsvar i rad) Vart femte år
Över 64 år Okänt Ingen screening
Efter total hysterektomi Okänt Ingen screening (om inga tidigare allvarliga cellförändringar)

Det är viktigt att kvinnor följer riktlinjerna för cellprovsscreening för att säkerställa en bra hälsa och tidig upptäckt av eventuella cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.

Hur ofta bör man göra cellprov?

Hur ofta bör man göra cellprov?

Rekommendationen är att kvinnor mellan 23 och 64 år i Sverige bör göra cellprov varje tredje år. Detta gäller kvinnor som har smärtfri och regelbunden menstruation och som inte har genomgått operation för att ta bort livmodern.

Det finns flera anledningar till varför man bör göra regelbundna cellprovskontroller:

 1. Upptäcka förändringar i livmoderhalsen: Genom att göra cellprov kontinuerligt kan man upptäcka tidiga förändringar i cellerna i livmoderhalsen. Tidig upptäckt ökar chanserna för behandling och minskar risken för att utveckla livmoderhalscancer.
 2. Följa upp tidigare cellförändringar: Om man har haft tidigare cellförändringar är det viktigt att följa upp dem regelbundet för att kontrollera om det har skett några förändringar.
 3. Kontrollera effekten av behandling: Om man har genomgått behandling för cellförändringar är det viktigt att göra regelbundna cellprovskontroller för att följa upp behandlingens effekt och se om några förändringar har uppstått.

Det är viktigt att inte hoppa över cellprovskontroller och att följa rekommendationerna för att minimera risken för att utveckla livmoderhalscancer.

För kvinnor över 64 år som har genomgått regelbundna cellprovskontroller och inte har haft några cellförändringar det senaste decenniet, kan man ofta sluta göra cellprov. Men det är alltid bra att diskutera detta med sin läkare för att få individuell rådgivning.

Referens:

Titel Cellprov Hur Ofta? – Riktlinjer och rekommendationer för cellprovsscreening i Sverige
Författare Svenska cellprovsscreeningens programstyrning
Utgivningsår 2019

Vem är cellprovsscreening riktad till?

Cellprovsscreening är en rutinundersökning som är riktad till kvinnor i åldern 23-64 år i Sverige. Målet med cellprovsscreening är att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer hos kvinnor innan de utvecklas till cancer.

See also:  Welke Uitkeringen Zijn Er?

Enligt de riktlinjer och rekommendationer som finns i Sverige, bör kvinnor mellan 23-29 år erbjudas cellprovsscreening vart tredje år. Detta beror på att förstadier till livmoderhalscancer är mindre vanligt förekommande i denna åldersgrupp.

För kvinnor i åldern 30-49 år rekommenderas cellprovsscreening vart femte år. Detta baseras på att förstadier till livmoderhalscancer är något vanligare i denna åldersgrupp.

För kvinnor i åldern 50-64 år rekommenderas cellprovsscreening vart femte år, alternativt vart tredje år beroende på tidigare provsvar och individuella riskfaktorer.

Det är viktigt att notera att cellprovsscreening inte är riktad till kvinnor som har genomgått en hysterektomi (borttagning av livmodern) där livmoderhalsen också har avlägsnats. Dessa kvinnor har ingen risk att utveckla livmoderhalscancer och behöver inte genomgå cellprovsscreening.

Det är också viktigt att kvinnor som har genomgått HPV-vaccination för att förebygga infektion av högrisk-HPV (humant papillomvirus) fortsätter att genomgå cellprovsscreening regelbundet, eftersom vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd mot alla cancerframkallande HPV-typer.

Sammanfattningsvis är cellprovsscreening riktad till kvinnor mellan 23-64 år för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer i ett tidigt skede och därmed minska risken för cancerutveckling hos dessa kvinnor.

Var kan man göra cellprov i Sverige?

Cellprov är en viktig och rutinmässig undersökning för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer hos kvinnor. I Sverige kan man utföra cellprov hos olika vårdgivare och inom olika vårdsystem, inklusive sjukvården och privata kliniker.

Offentlig sjukvård

Inom den offentliga sjukvården kan man boka tid för cellprov hos ungdomsmottagningar, vårdcentraler och gynekologiska kliniker. Det finns generellt sett ett högt utbildnings- och kompetensnivå hos personalen som utför cellprovstagningen inom det offentliga sjukvårdssystemet.

Privata kliniker

Det finns även privata kliniker och vårdcentraler där man kan göra cellprov i Sverige. Dessa privata alternativ kan vara ett bra alternativ om man önskar snabbare tillgång till provsvaren eller om man vill ha en mer personlig och diskret upplevelse.

Det är viktigt att notera att det kan finnas skillnader i kostnader och tillgänglighet mellan den offentliga och privata vården. Vissa privata kliniker kan vara dyrare än den offentliga vården och man kan behöva få remiss från en läkare för att få utföra cellprov vid vissa privata kliniker.

Utbildning

Oavsett om man väljer att göra cellprov inom den offentliga sjukvården eller hos en privat klinik finns det viktig information man bör vara medveten om. Det är viktigt att ha kännedom om riktlinjer och rekommendationer för cellprovsscreening i Sverige samt att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar eller uppdateringar inom området.

Vid frågor och för att få mer information om var man kan göra cellprov i Sverige rekommenderas att kontakta sin närmaste vårdcentral eller ungdomsmottagning.

Vad händer efter cellprovstagning?

Efter att du har genomgått cellprovstagning kommer provet att skickas till ett laboratorium för analys. Det kan ta upp till några veckor innan du får svar på ditt prov.

Analys av cellprovet

Provet kommer att undersökas av cytologilaboratoriepersonal som specialiserat sig på att analysera celler. De kommer att titta på cellerna för att upptäcka eventuella förändringar eller tecken på virusinfektioner.

Brev med svar

När analysen är klar kommer du att få ett brev hemskickat med svaret på ditt cellprov. Brevet kan innehålla olika typer av svar beroende på resultaten:

 • Normalt prov: Detta innebär att inga cellförändringar har hittats och du behöver inte göra något mer förrän nästa cellprov tas.
 • Atypiska cellförändringar: Om cytologilaboratoriet har hittat atypiska cellförändringar kan det innebära att det finns något som behöver ytterligare utredning. Du kan få råd om att göra ytterligare tester eller kallas in för en uppföljningsundersökning.
 • Positivt för HPV: Om ditt prov visar att du har en pågående HPV-infektion kan du bli kallad till en kolposkopiundersökning för att undersöka din livmodertapp närmare.
See also:  Notgroschen Wie Hoch?

Uppföljning

Beroende på resultaten av ditt cellprov kan du behöva genomgå en uppföljningsundersökning för att få mer information eller behandling. Det är viktigt att följa rekommendationerna från din läkare eller gynekolog för att säkerställa din hälsa och välbefinnande.

Källa: Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerpreventon

Rekommendationer för att minska risken för livmoderhalscancer

Vaccination mot HPV

En av de mest effektiva sätten att minska risken för livmoderhalscancer är att få vaccin mot humant papillomvirus (HPV). HPV är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Vaccination rekommenderas för alla flickor vid 9-10 års ålder och kan också ges till kvinnor upp till 26 års ålder. Vaccinationen utförs vanligtvis i tre doser över en viss tidsperiod.

Regelbundna cellprovskontroller

Att genomgå regelbundna cellprovskontroller är avgörande för att upptäcka eventuella förändringar i livmoderhalsen i ett tidigt skede. Rekommendationerna varierar beroende på ålder:

 • Kvinnor i åldern 23-49 bör ta ett cellprov vart tredje år.
 • Kvinnor i åldern 50-60 bör ta ett cellprov vart femte år.
 • Kvinnor över 60 år uppmanas att sluta ta cellprov om de hade normala provresultat tidigare.

Praktisera säkert sex

Att ha skyddat sex kan minska risken för att smittas av HPV och därmed minska risken för livmoderhalscancer. Användning av kondom och vaccinering kan vara effektiva sätt att skydda sig mot HPV-infektion.

Sluta röka

Rökning ökar risken för livmoderhalscancer och kan påverka effektiviteten av HPV-vaccinationen. Att sluta röka kan bidra till att minska risken för denna typ av cancer.

Hälsosam livsstil

Att leva en hälsosam livsstil genom att äta en balanserad kost, träna regelbundet och undvika övervikt kan hjälpa till att minska risken för livmoderhalscancer.

Följ nationella riktlinjer och rekommendationer

Det är viktigt att följa de nationella riktlinjer och rekommendationer som finns för livmoderhalscancer screening och vaccination. Genom att följa dessa rekommendationer kan risken för denna typ av cancer minskas och tidig upptäckt främjas.

Sammanfattningsvis finns det flera sätt att minska risken för livmoderhalscancer, inklusive HPV-vaccination, regelbundna cellprovskontroller och en hälsosam livsstil. Genom att ta dessa rekommendationer i beaktning kan kvinnor minska sin risk för denna allvarliga sjukdom.

Fråga-och-svar:

Hur ofta behöver jag ta cellprov?

I Sverige rekommenderas kvinnor att ta cellprov vart tredje år, från 23 års ålder till 64 års ålder. Detta är baserat på riktlinjerna från Socialstyrelsen.

Vad är syftet med cellprovsundersökningar?

Syftet med cellprovsundersökningar är att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer hos kvinnor. Genom att regelbundet ta cellprover kan risken för att cancer utvecklas minskas, eftersom förstadier kan behandlas i ett tidigt skede.

Jag har hört att man kan få cellprov även om man inte har några symptom. Varför är det viktigt?

Ja, det stämmer att man kan få cellprov även om man inte har några symptom. Detta är viktigt eftersom livmoderhalscancer vanligtvis inte ger några tidiga symptom. Genom att regelbundet ta cellprover kan förstadier till cancer upptäckas och behandlas i tid.

Jag är över 64 år gammal. Behöver jag fortfarande ta cellprov?

Enligt riktlinjerna i Sverige behöver kvinnor över 64 år inte längre ta regelbundna cellprover om de inte har haft några förstadier till cancer eller cancer i livmoderhalsen tidigare. Då rekommenderas inte längre fortsatta cellprovsundersökningar.