Hoe Bereken Je De Mediaan?

Hoe Bereken Je De Mediaan
Voorbeeld – Om de mediaan te vinden van dezelfde 9 getallen: 10, 12, 11, 15, 13, 35, 41, 23, 20, plaats ze eerst in stijgende volgorde, d.w.z.10, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 35, 41 – het middelste getal is 15: de mediaan is 15, omdat 4 getallen onder 15 liggen en 4 getallen boven 15 liggen.

Hoe bereken je snel de mediaan?

Stap 4: Bereken het gemiddelde van de twee middelste waarden – Je kunt de mediaan vinden door het gemiddelde te berekenen, Dit doe je door de twee middelste waarden bij elkaar op te tellen en dit getal door twee te delen. Mediaan: De mediaan voor deze dataset is 425 euro.

Hoe bereken je de mediaan bij oneven getallen?

De mediaan is het middelste getal in een (oplopende) getallenreeks. Als er twee middelste getallen zijn, dan bereken je het midden tussen deze getallen, De mediaan van bijvoorbeeld de getallenreeks 11, 12, 13, 13, 16, 18, 19, 20, 22 is het getal 16. Dit is namelijk het middelste getal.

Voor het berekenen van de mediaan geldt de voorwaarde dat de getallenreeks eerst oplopend wordt gesorteerd. Het middelste getal is gemakkelijk te bepalen bij een oneven aantal getallen: men streept aan de uitersten van de reeks een getal weg en tenslotte houdt men één getal over. (Dit is ook te berekenen: (aantal getallen + 1) / 2 geeft het getal aan dat het middelste getal is.) Je hebt net zo vaak te maken met een even aantal getallen.

In de getallenreeks 11, 12, 13, 13, 16, 18, 19, 19, 20, 22 zijn 16 en 18 de middelste getallen. In dit geval berekent men de mediaan als (16 + 18) / 2 = 17. Opmerkelijk is dat het middelste getal een getal is dat in werkelijkheid niet in de getallenreeks voorkomt. © Foeke van der Zee (versie 2023). hulpbijonderzoek.nl / online-woordenboek – specialist in Onderzoek en Statistiek – auteur van boeken over onderzoeksmethodologie – oprichter van en coach bij Hulp bij Onderzoek

Wat is de mediaan van 50?

2. Mediaan – De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven. Je kunt ook zeggen: de mediaan is het middelste getal als je de getallen op volgorde van klein naar groot zet. Bij een oneven aantal getallen kan dat, maar bij een even aantal is het lastiger.

Wat is de mediaan van 7?

De getallenreeks van klein naar groot is: 3, 3, 3, 6, 9, 33, 35. Er zijn 7 getallen. Dit is een oneven aantal dus de mediaan is het middelste getal. Dit is 6.

Wat is die mediaan?

Wat zijn de mediaan, het gemiddelde en de modus en hoe kun je hiermee rekenen? Mr. Chadd legt het je uit! – De mediaan, het gemiddelde en de modus zeggen alle drie iets over een groep getallen. Dit doen ze op verschillende manieren. Hoe bereken je de mediaan? De mediaan is het middelste getal van alle getallen die je hebt in een reeks. Je kunt de mediaan vinden door alle getallen op een rijtje te zetten van laag naar hoog. Vervolgens kijk je welk getal in het midden staat. Dit getal is je mediaan.

 1. Als je bijvoorbeeld vijf getallen hebt, dan is het derde getal je mediaan.
 2. Als je een even aantal getallen hebt, dan is je mediaan het gemiddelde van de twee getallen in het midden.
 3. Voorbeeld Wat is de mediaan van de volgende getallen: 1, 2, 6, 9, 12, 14? Je hebt hier 6 getallen, dus de mediaan is het gemiddelde van het 3e en 4e getal.

Dit zijn 6 en 9, dus de mediaan is dan (6+9) / 2 = 7,5.

Download nu!

Het gemiddelde Het gemiddelde is de som van alle getallen in de groep gedeeld door hoeveel dingen in de groep staan. Het gemiddelde van 5 en 3 is bijvoorbeeld: (5+3)/2 = 4. Je kunt het gemiddelde dus berekenen door alle getallen bij elkaar op te tellen en deze vervolgens te delen door het aantal getallen, De modus De modus is het getal of het woord dat het vaakst voorkomt in een groep. Je hebt dus ook een modus als het bijvoorbeeld gaat om kleuren. Als je de volgende groep hebt: groen, groen, rood, wit, geel, dan is groen de modus. Als er meerdere getallen of woorden zijn die het vaakst voorkomen, dan zijn er meerdere modi.

Wat is mediaan en gemiddelde?

Veelgestelde vragen – Wat zijn centrummaten (measures of central tendency)? Centrummaten (measures of central tendency) helpen je het centrum of midden van een dataset te vinden. De drie meest gebruikte centrummaten zijn het gemiddelde, de mediaan en de modus.

De modus is de waarde die het vaakst voorkomt De mediaan is de middelste waarde als je de dataset van kleinste naar grootste waarde rangschikt. Het gemiddelde is de som van alle waarden, gedeeld door het totale aantal waarden.

Wat zijn de vier meetniveaus? Meetniveaus laten zien hoe precies variabelen worden gemeten. Er zijn vier meetniveaus (of meetschalen) die van laag naar hoog kunnen worden gerangschikt.

Nominaal : De data kunnen alleen worden gecategoriseerd (geen rangorde). Ordinaal: De data kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt. Interval : De data kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt en er zijn gelijke intervallen tussen de categorieën. Ratio: De data kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt, de intervallen zijn gelijk, en er is een absoluut of betekenisvol nulpunt.

Wat is de mediaan van 24?

Videotranscript – Zoek het gemiddelde, de mediaan en de modus in deze reeks getallen. Deze getallen zijn gegeven. Als iemand het over “het gemiddelde” heeft, is dat hetzelfde als het rekenkundig gemiddelde. het rekenkundig gemiddelde. Je zult meer manieren leren om dit uit te rekenen, Maar de eenvoudigste manier: alle getallen bij elkaar optellen.

En dan deel je door het aantal getallen. En op die manier bereken je Of gewoon het gemiddelde.het gemiddelde. Dus dit is ons gemiddelde. We willen het gemiddelde nemen van 23 plus 29. Wel eigenlijk willen ofwel de som van 23 plus 29 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 plus 25 en dan delen we het resultaat door het aantal getallen.

Dus 1,2,3,4,5,6,7,8 getallen. Dus moeten we de som delen door 8. Dus laten we dit berekenen. Ik zal snel de rekenmachine pakken om het op te lossen Ik zou het ook met de hand kunnen, maar hiermee sparen we tijd. Dus de som van 23 plus 29 plus 20 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 plus 25.

Het resultaat is 206. Dan delen we 206 door 8. Dus 206 gedeeld door 8 is 25.75. Dus het gemiddelde is 25.75 Dus dit is een manier om een cetrummaat te berekenen. Een andere maat is de mediaan: wat is het “middelste getal”of deel, Om deze te berekenen, sorteren we de getallen van groot naar klein. Dus het kleinste getal is 20.

De volgende is 21. Er is geen 22, dus, hier is 23. En nog een 23. Geen 24, wel een 25. Er is geen 26, 27, 28, maar wel een 29. En dan een 32 en een 33. Dus wat is het middelste getal nu we alles geordend hebben? Dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 getallen, dat wisten we al.

 • En dus zijn er twee “middelste”getallen.
 • Als je een even aantal hebt zijn er dus twee getallen Om de mediaan te krijgen, moeten we deze middelen Dus een er van is 23.
 • Maar die kan zelf de mediaan niet zijn.
 • Want er zijn 3 getallen kleiner en 4 getallen groter dan 23.
 • Maar ook 25 niet, want er zijn 3 getallen groter en 4 getallen kleiner dan 25.
See also:  Wer Wird MillionR? Online Ansehen?

Dus wat we doen is het gemiddelde van beiden getallen nemen voor de mediaan. Dus 23 plus 25 gedeeld d0or 2, dat is 48 gedeeld door 2, dus 24. Dus, hoewel 24 geen van deze getallen is, is de mediaan wel 24. Dus 24 is het middelste getal. Dus de mediaan is ook een centrum maat.

 • Als je dus een getal wilt hebben dat het “midden” voorstelt, Dan is daar niet maar één manier voor.
 • Dit is één manier, ik zet die tussen aanhalingstekens.
 • Het gemiddelde”.
 • De tweede manier is de mediaan.
 • Tot slot is er nog de modus.
 • En dat getal is het getal dat het meest vaak voorkomt in de verzameling getallen.

Elk getal behalve 23 komt maar één keer voor. En dus is 23, omdat dit getal het vaakst voorkomt, twee keer, terwijl de rest ieder één keer voorkomt, is 23 onze modus.

Hoe bereken je de mediaan in een frequentie tabel?

centrummaten wiskunde-interactief.be Rekenkundig gemiddelde Het rekenkundig gemiddelde van een aantal waarden is de som van deze waarden gedeeld door het aantal waarden. Komen waarden meer dan een keer voor, dan hoef je niet alle waarden apart op te tellen.

 1. Je vermenigvuldigt elke waarde met zijn frequentie en telt deze producten op.
 2. Mediaan Rangschik je alle getallen van klein naar groot, dan is de mediaan het middelste getal.
 3. Bij een even aantal getallen is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee getallen.
 4. De mediaan van n waarden is het middelste getal.

Je vindt de mediaan als het (n+1)/2e getal. Komen waarden meer dan een keer voor, dan kan je in de frequentietabel de (n+1)/2 e waarde aflezen. Modus Sommige waarden komen meer voor dan andere, Dit kan je aflezen in een staafdiagram of in een frequentietabel.

 • De modus van een aantal waarden is die waarde die het meest voorkomt.
 • Anders gezegd: de waarde met de hoogste frequentie.
 • Werken met klassen: gegroepeerde gegevens Wanneer het aantal verschillende waarden te groot wordt, kan je ze best in klassen verdelen.
 • Je berekent dan de centrummaten met de klassenmiddens en de frequenties van de verschillende klassen.

Bedenkingen bij het rekenkundig gemiddelde Wanneer het regent, denken we “Nog maar eens.” Dat is geen wonder, want het regent bij ons 821mm per jaar, of gemiddeld 68,4 mm per maand. Maar bij de cijfers van het Indische Bombay val je pas echt achterover.

 1. Daar regent het gemiddeld 181 mm per maand.
 2. Hoe kan dat nu? Bij India denk je toch eerder aan droogte dan aan regen? Je begrijpt het pas wanneer je de cijfers maand per maand bekijkt.
 3. De neerslagcijfers van Bombay kennen enkele uitschieters in de moessonmaanden.
 4. Deze trekken het rekenkundig gemiddelde sterk naar boven.

Het gemiddelde geeft totaal geen goed beeld meer van het klimaat in Bombay. De mediaan blijft heel laag: op de moessonmaanden na is het erg droog in Bombay. Ukkel kent deze uitschieters niet. Gemiddelde en mediaan liggen dicht bij elkaar. Je kan beide gebruiken om het klimaat in Ukkel te typeren.

 1. We bekijken dit verschijnsel verder in een tweede voorbeeld: – Het middelste getal van 1, 2 en 3 is 2.
 2. Het rekenkundig gemiddelde van 1, 2 en 3 is ook 2.
 3. Gemiddelde en mediaan vallen samen en liggen beide centraal Versleep nu de 3de waarde naar rechts.
 4. De mediaan blijft onveranderd.
 5. Het gemiddelde wordt nu meegetrokken naar rechts.

Het zegt nu nog weinig over de rele waarden. Het rekenkundig gemiddelde is erg gevoelig aan extreme waarden! Scheve verdelingen Scheve verdelingen zijn niet-symmetrisch. Verander de frequenties van de klassen en kijk hoe het gemiddelde reageert op de wijzig ing en.

Wat is de mediaan SPSS?

Wanneer heb je de modus niet nodig? – Voor sommige variabelen is het niet handig of niet logisch om een modus te berekenen. Als je bijvoorbeeld iemands lengte in millimeter gemeten hebt en je hebt maar 10 metingen gedaan, dan is de kans groot dat je geen modus vindt, of dat die modus je eigenlijk geen goede informatie geeft. Bedenk altijd eerst zelf welke gegevens je nodig hebt om je scriptieverhaal sterker te maken, zonder zomaar van alles te berekenen. Om de modus in SPSS te berekenen, open je allereerst de dataset. Vervolgens kun je of via de knoppen, of via de syntax de modus berekenen. Via de knoppen ga je naar Analyze -> Descriptive Statistics-> Frequencies (Figuur 2). Je kiest de variabelen die je wilt. Daarna kies je voor het knopje Statistics, waar je onder Central Tendency de ‘Mode’ aanvinkt (Figuur 3). Via de syntax typ je: FREQUENCIES VARIABLES = (jouw variabelen, gescheiden met een spatie) /STATISTICS=MODE /ORDER=ANALYSIS De mediaan is de minst gebruikte maat voor studenten en is vaak ook niet erg zinvol om te rapporteren. De mediaan kan gebruikt worden bij ordinale, interval en ratio meetniveaus. De mediaan is het middelste getal van de reeks waarnemingen mits die reeks op volgorde is gezet. Bij een oneven aantal waarnemingen is het het middelste getal. Bij een even aantal waarnemingen is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee waarnemingen. De mediaan kun je berekenen door eerst alle waarnemingen op volgorde te zetten. Daarna neem je het totaal aantal waarnemingen + 1 en deel je dit getal door 2. Je hebt dan het nummer van het getal dat de mediaan is. Ter illustratie nemen we opnieuw dezelfde reeks getallen, die al op volgorde staat: 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Dit zijn 17 getallen, een oneven getal.17 + 1 = 18 / 2 = 9. De mediaan is dus het 9e getal, in dit geval het getal 7. De mediaan is in dit voorbeeld dus hetzelfde als de modus. Bij een perfecte normale verdeling is de mediaan ook gelijk aan het gemiddelde. Om de mediaan in SPSS te berekenen open je allereerst de dataset. Vervolgens kun je of via de knoppen, of via de syntax de mediaan berekenen. Via de knoppen ga je naar Analyze -> Descriptive Statistics-> Frequencies (Figuur 2). Je kiest de variabelen die je wilt. Daarna kies je voor het knopje Statistics (Figuur 3), waar je onder Central Tendency de ‘Median’ aanvinkt. Via de syntax typ je: FREQUENCIES VARIABLES = (jouw variabelen, gescheiden met een spatie) /STATISTICS=MEDIAN /ORDER=ANALYSIS In de output staan dan twee tabellen. In de bovenste tabel staat de grootte van je sample en staat de modus vermeld. In de tweede tabel staat hoe vaak welke antwoordmogelijkheid voorkwam. Bij het berekenen van frequentiematen is het allereerst van groot belang dat je bedenkt welke maat voor welke variabele handig is (ordinaal, nominaal, interval, ratio). Wanneer je bedacht hebt welke maat van toepassing is voor jouw variabele, kun je via de knoppen of via de syntax de juiste maat berekenen. Ben je nieuwsgierig naar de verschillen tussen de verschillende maten? Vink dan eens alle opties tegelijkertijd aan. Je krijgt dan alsnog twee tabellen. De bovenste bevat alle drie de maten. Via de syntax ziet dat er als volgt uit: FREQUENCIES VARIABLES = (jouw variabelen, gescheiden met een spatie) /STATISTICS=MEAN MODE MEDIAN /ORDER=ANALYSIS

See also:  Besetzung Von The Sentinel Wem Kannst Du Trauen??

Is mediaan gelijk aan gemiddelde?

Gemiddelde, mediaan en spreidingsmaten De eerste tabel van een onderzoeksartikel geeft vaak een beschrijving van de populatie waarin het onderzoek is gedaan. Voor een aantal variabelen wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD) gepresenteerd. Soms wordt geen gemiddelde gegeven maar de mediaan en wordt de SD vervangen door de range of de interkwartielafstand (interquartile range, IQR).

Wat betekenen deze getallen en hoe moet je ze interpreteren? Het gemiddelde geeft aan wat een karakteristieke waarde is voor deze variabele in de onderzochte populatie en is de optelsom van de waarden van de afzonderlijke waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen. De mediaan is de middelste waarde in de reeks.

Als een deel van de uitkomsten zich aan één uiteinde van de verdeling bevindt, kan het zinvol zijn om de mediaan te rapporteren. In tegenstelling tot het gemiddelde, wordt de mediaan namelijk niet beïnvloed door deze extreme waarden. Alleen een gemiddelde of mediaan geeft geen compleet beeld van de populatie, omdat ze geen inzicht geven in hoe de waarnemingen zijn verdeeld.

 • Daarom moet je ook kijken naar de spreidingsmaten zoals de range, de interquartile range (IQR) en de standaarddeviatie (SD).
 • De range geeft aan wat de laagste en de hoogste waarde van de data zijn.
 • De IQR is de afstand tussen de eerste en derde kwartiel: de grens van het eerste kwartiel is de waarde waarbij 25% van de data kleiner zijn; de grens van het derde kwartiel is de waarde waarbij 75% van de data kleiner zijn.

Het nadeel van de range en de IQR is dat deze zijn gebaseerd op een beperkt aantal waarden. De SD neemt de locatie van álle waarden mee. Een grote SD betekent dat de waarnemingen gemiddeld verder van het gemiddelde afliggen en er dus veel spreiding is.

Een kleine SD houdt in dat de waarden dicht rond het gemiddelde liggen. Als de data ‘normaal’ zijn verdeeld, ligt 68,2% van alle waarnemingen tussen 1 SD onder en 1 SD boven het gemiddelde en ongeveer 95% van alle waarnemingen tussen 2 SD onder en 2 SD boven het gemiddelde. toont een populatie waarin de leeftijd normaal is verdeeld rond een gemiddelde van 60 jaar.

Bij een dergelijke symmetrische verdeling is de mediaan gelijk aan het gemiddelde. De IQR loopt van 58 tot 62; 50% van de waarnemingen ligt tussen deze twee waarden. Tussen 54 (1 SD onder het gemiddelde) en 67 (1 SD boven het gemiddelde) ligt 68,2% van alle waarnemingen.

In dit geval liggen de IQR en de waarden tussen -1 SD en +1 SD dicht bij elkaar. De uitkomsten van een onderzoek met deze leeftijdsverdeling van deelnemers zegt het meest over mensen tussen 54 en 67 jaar. toont de verdeling van het gewicht in een populatie waarin deze scheef is verdeeld. Er zijn veel extreme waarden aan de rechterkant van de grafiek.

In dit geval hebben het gemiddelde en de mediaan niet dezelfde waarde. Het gemiddelde (84 kg) is hoger dan de mediaan (81 kg). De IQR geeft een indruk van waar de extreme waarden liggen. De onderste IQR (76 kg) ligt dichter bij de mediaan (81 kg) dan de bovenste IQR (90 kg).

1. Swinscow TDV, Campbell MJ. Statistics at square one – Tenth edition. London: BMJ Books, 2008.

: Gemiddelde, mediaan en spreidingsmaten

Wat is het symbool voor mediaan?

Ook: doorsnee, Het middelste getal van een reeks waarden gerangschikt van groot naar klein (bijvoorbeeld inkomens, koerswaarnemingen of rendementen ). De mediaan wordt vaak weergegeven met het symbool µ (spreek uit als: ‘mu’). Bij een symmetrische verdeling, zoals de normale verdeling, is de mediaan gelijk aan de modus (het midden van de modale klasse, de klasse met het hoogste aantal waarnemingen) en het gemiddelde.

 • In gewoon Nederlands is ‘doorsnee’ de juiste benaming.
 • Voorbeeld ‘De vermogensverdeling van huishoudens is zeer scheef.
 • Een klein aantal huishoudens heeft een heel hoog vermogen.
 • Het gemiddelde vermogen wordt sterk bepaald door dit beperkt aantal hoge uitschieters.
 • Het doorsnee (mediane) bedrag geeft een betere beschrijving van de huishoudens.

Het mediane vermogen is gelijk aan het middelste vermogen indien de vermogens van alle particuliere huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt. Dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens meer, en de andere helft minder vermogen bezit.’ Bron: CBS.nl – 07-02-2018. Tip anderen

Wat is de mediaan in Excel?

Opmerkingen –

Als de reeks een even aantal getallen bevat, berekent MEDIAAN het gemiddelde van de twee middelste getallen. Zie de tweede formule in het voorbeeld. Argumenten zijn getallen of namen, matrices, of verwijzingen die getallen bevatten. Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen. Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen. Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, resulteren in een fout.

Opmerking: De functie MEDIAAN geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

Gemiddelde dit is het rekenkundig gemiddelde en wordt berekend door een groep getallen toe te voegen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Het gemiddelde van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 30 gedeeld door 6, wat 5 is. Mediaan dat is het middelste getal van een groep getallen; Dat wil zeggen dat de helft van de getallen waarden heeft die groter zijn dan de mediaan en de helft van de getallen waarden die kleiner zijn dan de mediaan. De mediaan van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 4. Modus is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

See also:  Basf Aktie Prognose?

Waarom mediaan en niet gemiddelde?

Als uitschieters in de gegevens niet van belang zijn, dan is de mediaan waarschijnlijk te verkiezen. Als alle gegevens even belangrijk zijn, ook de extreme waarden, dan is het gemiddelde normaliter te verkiezen. Efficiëntie versus robuustheid Bij de keuze tussen het gemiddelde of de mediaan wordt een afweging gemaakt tussen wat in de statistiek efficiënte en robuustheid wordt genoemd.

Efficiëntie houdt in dat je alle beschikbare informatie gebruikt, terwijl robuustheid juist inhoudt dat sommige informatie — met name, grote uitschieters — geen of zo min mogelijk van invloed is op de uitkomst van een berekening. Of efficiëntie dan wel robuustheid de voorkeur verdient, moet per situatie worden beoordeeld.

Doorgaans wordt bij de aanwezigheid van grote uitschieters — zoals bij de inkomensverdeling in een land — de voorkeur gegeven aan de mediaan of modus, maar niet altijd. Een leerling die bijvoorbeeld op de toetsen van een vak een 6, 7, 6 en 1 heeft gehaald, kan bij zijn leraar betogen dat de mediaan (een 6) of modus (eveneens een 6) van deze cijfers een beter beeld geeft van zijn beheersing van dit vak dan het door de uitschieter (een 1) vertekende gemiddelde (een 5), maar dit betoog zal vermoedelijk stranden in de onverbiddelijkheid van het examenreglement.

Hoe kan je de mediaan zien op een staafdiagram?

Wiskundeleraar Centrummaten Met centrum-maten geef je het ‘midden’ van een verdeling aan. Bij veel verdelingen liggen de getallen ‘rond’ een bepaald getal. Met een centrummaat geef je aan waar de getallen zo’n beetje om heen liggen. Om het gemiddelde van een aantal getallen te berekenen tel je alle getallen op en deel je de som door het aantal.

 1. De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven.
 2. Je kunt ook zeggen: de mediaan is het middelste getal als je de getallen op volgorde van klein naar groot zet.
 3. Bij een oneven aantal getallen kan dat, maar bij een even aantal is het lastiger.

In dat geval nemen we als mediaan het rekenkundig gemiddelde van de twee middelste getallen. De modus van een serie getallen is het getal met de hoogste frequentie. Het getal wat het meeste voorkomt. : Wiskundeleraar

Wat betekent mediaan inkomen?

Doorsnee / mediaan versus gemiddelde De inkomens in Caribisch Nederland zijn sterk scheef verdeeld, relatief veel inkomens clusteren op een relatief laag niveau en er zijn relatief weinig hoge inkomens. Toch trekken die hoge inkomens bij berekening van het gemiddelde het bedrag naar een niveau dat hoger ligt dan de bedragen die horen bij de meest voorkomende relatief lage inkomens.

Dat vertekent het beeld. Om een meer werkelijkheidsgetrouw cijfer op tafel te leggen, dus om dichter in de buurt te komen bij de grote bulk van relatief lage inkomens, is gekozen om de mediaan van de inkomensverdeling weer te geven. Als alle inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt is de mediaan van het besteedbaar inkomen – ook wel het doorsnee besteedbaar inkomen –gelijk aan het middelste van alle inkomens.

Dat betekent dat precies de helft van de populatie een lager of gelijk inkomen heeft, en precies de helft een hoger inkomen. Deze mediane waarde ligt lager dan het gemiddelde. : Doorsnee / mediaan versus gemiddelde

Hoe heten gemiddelde modus en mediaan?

Centrummaten. De modus, mediaan en het gemiddelde worden de centrummaten genoemd.

Hoe bepaal je het gemiddelde uit een boxplot?

Antwoord – Eerst maar eens een voorbeeld (gebaseerd op echte getallen, geen schatting!): Het lijkt er op dat het gemiddelde zo’n beetje in het midden van de “box” zit. Maar ja dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn: Hier zie je het gemiddelde toch meer links van de mediaan zit. Logisch want links (0 – 25%) liggen de waarnemingen verder uit elkaar, daardoor verschuift het gemiddelde naar links. Zo op het oog zou je kunnen zeggen het gemiddelde in de buurt van de mediaan ligt, rekening houdend met de ‘lengte’ van de intervallen,en verschuift het gemiddelde naar links of rechts.

Misschien zou je als vuistregel kunnen nemen, dat je kijkt naar het midden van de linkertak, het midden van de linkerkant van de box, het midden van de rechterkant van de box en het midden van de rechtertak. Het gemiddelde ligt dan zo’n beetje bij het gemiddelde van die 4 waarden. maar dat is maar een idee – tje.

in de voorbeelden lijkt het aardig te kloppen. Eigenlijk is het een beetje flauw. Want een boxplot is helemaal niet bedoeld om het gemiddelde af te lezen. home | vandaag | bijzonder | gastenboek | statistieken | wie is wie? | verhalen | colofon ©2001-2023 WisFaq – versie 3

Wat is de mediaan van de klas?

Het begrip klasmediaan is geen officieel gedefinieerd begrip en waarschijnlijk een woord, dat door de juf is afgeleid van het begrip GEMIDDELD. Ze bedoelt daarmee, dat je neefje bij het gemiddelde van de klas behoort, dus gemiddeld scoort.

Hoe kan je de mediaan zien op een staafdiagram?

Wiskundeleraar Centrummaten Met centrum-maten geef je het ‘midden’ van een verdeling aan. Bij veel verdelingen liggen de getallen ‘rond’ een bepaald getal. Met een centrummaat geef je aan waar de getallen zo’n beetje om heen liggen. Om het gemiddelde van een aantal getallen te berekenen tel je alle getallen op en deel je de som door het aantal.

 1. De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven.
 2. Je kunt ook zeggen: de mediaan is het middelste getal als je de getallen op volgorde van klein naar groot zet.
 3. Bij een oneven aantal getallen kan dat, maar bij een even aantal is het lastiger.

In dat geval nemen we als mediaan het rekenkundig gemiddelde van de twee middelste getallen. De modus van een serie getallen is het getal met de hoogste frequentie. Het getal wat het meeste voorkomt. : Wiskundeleraar

Hoe bereken je de mediaan van een Steelbladdiagram?

Antwoord – De mediaan is het ‘middelste’ getal als je alle getallen op volgorde van klein naar groot zet. In een steelbladdiagram staan de getallen ook van klein naar groot. Dus zoek het middelste getal (of de twee middelste getallen). Hieronder zie een voorbeeld: De mediaan is 5,3. Zoiets kan je dan ook proberen voor de linkerkant. Probeer maar, het antwoord zou dan 6,1 moeten zijn. home | vandaag | bijzonder | gastenboek | statistieken | wie is wie? | verhalen | colofon ©2001-2023 WisFaq – versie 3

Hoe bereken je q1 en q3 uit?

Het eerste kwartiel is de mediaan van de eerste helft getallen exclusief de mediaan : 1, 2, 4, 5, 7, 8 dus Q 1 = (4 + 5) : 2 = 4,5. Het derde kwartiel is de mediaan van de tweede helft getallen exclusief de mediaan: 10, 12, 15, 16, 17 dus Q 3 = (15 + 16) : 2 = 15,5.