Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland?

Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland
Waarom vluchten mensen naar Nederland? – Het grootste deel van de vluchtelingen blijft in hun eigen land, of ‘in de regio’: in een land in de buurt van hun land van herkomst.72 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in een buurland. Een klein deel van de vluchtelingen reist verder en verlaat hun eigen regio.

Redenen hiervoor kunnen zijn dat zij in buurlanden ook niet veilig zijn vanwege hun godsdienst, politieke mening, seksuele geaardheid of omdat zij behoren tot een bepaalde sociale groep. Soms vluchten er zoveel mensen naar buurlanden dat deze landen niet meer in staat zijn om zoveel vluchtelingen op te vangen.

Ook dit kan een reden zijn om verder te reizen. De redenen waarom mensen doorreizen naar Nederland verschillen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze hier een vrijer bestaan hopen op te kunnen bouwen vanwege hun seksuele geaardheid, of omdat er in Nederland al familieleden wonen.

Waarom komen er zoveel migranten naar Nederland?

Bijvoorbeeld omdat ze moeten vluchten voor oorlog en ellende. De meeste mensen migreren om andere redenen. Bijvoorbeeld om in een ander land te werken (arbeidsmigratie) of om te studeren (kennismigratie). Maar ook om met hun familie samen te zijn (gezinsmigratie).

Wat zijn de oorzaken van asielzoekers?

Etnische, religieuze, raciale en culturele vervolging kunnen mensen dwingen om een land te verlaten. Een belangrijke factor kan oorlog zijn of (de bedreiging van) conflict en vervolging door de regering.

Waarom komen er na 2000 steeds minder asielzoekers naar Nederland?

De immigratie in Nederland betreft het zich vestigen van mensen binnen de landsgrenzen van de Nederlandse Staat. Al voor er een staat was, werden de gebieden van de Nederlanden duizenden jaren lang steeds weer bevolkt door landverhuizers. Iedereen in Nederland stamt, als men maar lang genoeg in de geschiedenis teruggaat, uiteindelijk af van immigranten.

 1. De immigratie was vroeger vaak massaal, in de vorm van het binnenvallen van hele volksstammen.
 2. In de zestiende eeuw was er een burgeroorlog tussen protestanten en katholieken,
 3. De protestanten stichtten in de Noordelijke Nederlanden een eigen republiek, de Verenigde Provinciën,
 4. Tienduizenden geloofsgenoten vluchtten van het zuiden naar het noorden toe.

Later kwamen daar Joden bij en Franse hugenoten, Al deze immigranten droegen veel bij aan de welvaart van de Republiek. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw trokken ook een half miljoen “Duitse” en Oost-Europese werkkrachten naar het welvarende land.

In de negentiende eeuw verarmde Nederland en er was weinig (arbeids)immigratie. In de twintigste eeuw namen immigratie en emigratie geleidelijk steeds sterker toe. Dat kwam door een proces van globalisering : mensen werden rijker, reizen werd goedkoper en sneller, internationale handel en vervoer stegen in omvang en in de verschillende landen begonnen de culturen naar elkaar toe te groeien.

Dat gold vooral voor de westerse landen onderling. De meeste migratie naar en uit Nederland bestond en bestaat uit vele miljoenen westerse migranten. De rest van de wereld werd in de globalisering betrokken en zo kwamen ook mensen met een meer afwijkende cultuur naar Nederland.

 • Die kleinere immigratiestroom heeft meestal meer aandacht gekregen, naast, ten dele daarmee overlappende, immigratiegolven van oorlogsvluchtelingen.
 • In 1914 vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog een miljoen Belgen naar Nederland die meestal weer snel terugkeerden.
 • In de jaren dertig probeerden Duitse Joden er een veilig heenkomen te zoeken maar werden vaak geweigerd of zelfs opgespoord en teruggestuurd, de dood tegemoet.

Uit schaamte hierover werd na de Tweede Wereldoorlog het asielrecht verbeterd. Tussen 1946 en 1962 immigreerden zo’n vierhonderdduizend mensen uit Nederlands-Indië toen dat het onafhankelijke Indonesië werd. Tussen 1960 en 1974 groeide de economie zo hard dat er buiten Europa een 150.000 gastarbeiders werden geworven voor de industrie.

Vanwege de Eerste Oliecrisis werd die werving beëindigd, maar door gezinshereniging, gezinsvorming met een immigrerende partner en een natuurlijke bevolkingsaanwas zouden de aantallen Turken en Marokkanen blijven toenemen, groepen die economisch sterk getroffen werden door de Tweede Oliecrisis, In 1974 leidde de onafhankelijkheid van Suriname tot een immigratie van uiteindelijk een kwart miljoen.

In de jaren negentig waren er door oorlogen en hongersnoden grote golven asielzoekers, die zouden leiden tot de vestiging van ruim 120.000 asielmigranten en in hetzelfde decennium kwam een groeiende arbeidsmigratie uit Oost-Europa op gang. Tegelijkertijd verbeterden het opleidingsniveau en de werkgelegenheid van Surinamers, Turken en Marokkanen aanzienlijk.

 • Door de Wet Cohen daalde na 2000 de asielmigratie sterk.
 • Hetzelfde gold voor de gezinsvorming, door strengere maatregelen van Rita Verdonk in 2004, samenvallend met een daling van de geboortecijfers onder Turken en Marokkanen.
 • Na 2005 daalden de misdaadcijfers met een derde, ook onder migrantengroepen.

Deze ontwikkelingen vielen samen met een groei in populariteit van politieke bewegingen die uitgesproken negatief tegenover immigratie staan, zoals eerst de LPF en later de PVV,

Waarom zijn vluchtelingen een probleem in Nederland?

Uitbuiting – Vluchtelingen en asielzoekers zijn vaak overgeleverd aan de hulp van anderen, waardoor zij kwetsbaar zijn voor misbruik. Tijdens hun vlucht vallen mensen vaak in handen van mensensmokkelaars en criminele bendes, die hen slecht behandelen en uitbuiten.

 • Uit verschillende rapporten van Amnesty over Libië blijkt bijvoorbeeld dat vluchtelingen en asielzoekers vaak worden ontvoerd om losgeld te kunnen vragen, gedwongen worden tot werk dat gelijk staat aan slavernij, of worden verkracht.
 • Er komen ook veel vluchtelingen om het leven, bijvoorbeeld wanneer de boot waarmee ze Europa proberen te bereiken omslaat, waardoor ze verdrinken.

Europese landen steunen de Libische kustwacht met het opsporen en terugbrengen van boten met vluchtelingen en migranten naar Libië, zo blijkt uit het rapport Libya: ‘No one will look for you ‘ uit 2021. Daarna komen deze mensen in de beruchte detentiecentra terecht.

In het rapport Between life en death uit 2020 constateerde Amnesty dat in Libië tienduizenden vluchtelingen en migranten terechtkomen in een vicieuze cirkel van wreedheden. Om aan mensenrechtenschendingen te ontkomen proberen ze per boot Europa te bereiken, maar op zee worden ze onderschept en naar Libië teruggestuurd, waar ze opnieuw blootstaan aan de schendingen die ze juist probeerden te ontvluchten.

EU-lidstaten moeten de samenwerking met de Libische autoriteiten opschorten zolang deze geen einde maken aan de misstanden.

See also:  Wem GehRt Schloss Neuschwanstein?

Welk land in Europa vangt de meeste vluchtelingen op?

Aantal asielaanvragen in Europa (Europese Unie) – De 27 EU-lidstaten hebben in 2022 881.200 eerste asielaanvragen geregistreerd, een stijging van 64 % ten opzichte van 2021. Het Verenigd Koninkrijk is per 31-01-2020 uit de EU getreden en is niet meer opgenomen in deze statistieken.

Waar zijn asielzoekers goed voor?

Impact op de economie – De impact van de immigratie van vluchtelingen op de Nederlandse economie hangt onder andere af van hoeveel vluchtelingen bijdragen in de vorm van belastingen en premies. Hiertegenover staat het beroep op uitkeringen door vluchtelingen.

 1. Deze balans pakt positief uit bij een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt.
 2. Het Internationaal Monetair Fonds geeft aan dat op korte termijn de kosten voor de opvang van vluchtelingen overheersen.
 3. Op lange termijn ondervinden veel landen economische voordelen van migratie,
 4. Met als resultaat een klein positief effect op de overheidsfinanciën.

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) wijst op kleine positieve effecten voor de Nederlandse economie door de immigratie van vluchtelingen. De instroom van vluchtelingen zorgt voor extra overheidsuitgaven, een hoger arbeidsaanbod, meer woninginvesteringen en een licht negatief effect op het consumentenvertrouwen.

 1. DNB verwacht voor 2017 een licht positief effect op de economische groei (0,14 procent van het BBP) en een beperkte daling van de werkloosheid (-0,11 procent).
 2. Over de periode 2007 – 2009 laten ook cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een licht positief effect op de economie zien van immigranten.

Dit effect is internationaal gezien gemiddeld 0,35 procent van het BBP. Het effect in Nederland ligt dicht bij dit gemiddelde. FIGUUR TOEVOEGEN Verdere positieve economische effecten door arbeidsparticipatie van vluchtelingen zullen pas na verloop van tijd duidelijk worden.

Is er plek voor vluchtelingen in Nederland?

In 2021 vragen 24.686 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek aan in Nederland. In 2020 ging het om 13.673 nieuwe asielverzoeken. Het aantal gezinsleden dat zich herenigt met een vluchteling in Nederland is ook flink gestegen: van 3.863 in 2020 naar 10.120 in 2021.

Is Nederland verplicht om asielzoekers op te nemen?

23 sep 2020 om 13:31 Update: 3 jaar geleden De Europese Commissie gaat EU-lidstaten niet verplichten om bepaalde hoeveelheden asielzoekers op te nemen, blijkt uit het woensdag gepresenteerde Migratie en Asiel Pact. Als het voorstel wordt goedgekeurd, moeten landen bij nieuwe crisissen straks een verplichte mate van solidariteit tonen, afhankelijk van de grootte en welvaartssituatie van het land.

 1. Landen kunnen bijvoorbeeld verplicht verantwoordelijk worden voor de terugkeer van vluchtelingen.
 2. Dat houdt in dat zij de afhandeling van procedures overnemen en verantwoordelijk worden voor het re-integratie van asielzoekers in het land van oorsprong.
 3. Brussel wil verder ook meer gaan samenwerken met landen waar migranten vandaan komen.

Daarbij wordt vooral gekeken naar Afrikaanse landen. Voordat de plannen in werking worden gesteld, moeten EU-lidstaten en het Europees Parlement akkoord gaan met het voorstel. Daardoor strandde een eerder wetsvoorstel uit 2016. Volgens Europese Commissie-voorzitter Urusula von der Leyen voldoen de huidige migratieplannen niet meer voor Europa en zijn ze gedateerd.

Waarom verlaten asielzoekers hun land?

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een migrant? – Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten wegens vervolging, oorlog of geweld. Een migrant heeft zijn of haar land doorgaans op vrijwillige basis verlaten, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Indien de migrant zou willen, kan hij of zij veilig terugkeren naar het land van herkomst. Een vluchteling kan dat niet.

Waarom stopt Nederland niet met asielzoekers?

2 Geen tweede kans meer – De reden dat asielzoekers tegen een afwijzing in beroep kunnen gaan, is dat de situatie in hun land van herkomst in de tijd tussen hun eerste asielaanvraag en de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan zijn veranderd.

Waar komen de meeste asielzoekers in Nederland vandaan?

Is het waar dat de meeste asielzoekers ‘gelukszoekers’ zijn? Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland Wat is de belangrijkste reden dat mensen asiel aanvragen in Nederland? De meeste asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen, krijgen een verblijfsvergunning. Je mag hier blijven je als je in het land van herkomst gevaar loopt door oorlog, geweld of vervolging.

 • Armoede, honger, natuurrampen en andere redenen leiden niet tot een verblijfsvergunning.
 • Er zijn weinig aanwijzingen voor ‘bijstandstoerisme’.
 • Veel migranten, vaak jong, blijken niet te zijn van onze sociale voorzieningen.
 • Waar komen asielzoekers vandaan? Begin 2023 verblijven er rond de mensen in de asielopvang in Nederland.

Het grootste deel van de bewoners komt uit Syrië (41%), Turkije (7%), Jemen (6%) en Afghanistan (5%). De asielzoekers uit deze landen hebben allen grote kans om een verblijfsvergunning te krijgen. Afgelopen jaar kreeg 87% van de asielzoekers uit Syrië een verblijfsvergunning, voor Afghanistan, Turkije en Jemen ligt dat percentage hoger: 93%, 92% en 90%.

 • Het COA vang asielzoekers op, maar is niet verantwoordelijk voor de beoordeling van asielaanvragen.
 • Dat is het werk van de IND.
 • Gemiddeld kende de IND in 2022 69% van de eerste asielverzoeken toe.
 • In vergelijking met Europa krijgen asielzoekers in Nederland relatief vaak een verblijfsvergunning.
 • In 2022 lag het zogenoemde inwilligingspercentage op,* Het aantal asielaanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen groeit sterk en die aanvragen leiden vaak tot een verblijfsvergunning.

Een deel van de bewoners in de asielopvang zijn naar Nederland gekomen om zich te herenigen met gezinsleden die al een verblijfsvergunning hebben gekregen (nareizigers). Begin 2023 hebben bewoners in de asielopvang al een verblijfsvergunning, zij wachten op een woning bij de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn.

 1. Dat noemen we statushouders.
 2. Exclusief Dublin- en Veilige landen procedure Moeten vluchtelingen uit Oekraïne asiel aanvragen? Begin 2023 zijn er rond it Oekraïne in Nederland.
 3. Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt een ander situatie.
 4. Zij krijgen tijdelijk bescherming in Nederland door de (RTB) en mogen tot 4 maart 2024 in Nederland blijven (de RTB is onlangs met een jaar verlengd).

De zogenaamde, dat zijn mensen met een tijdelijke vergunning in Oekraïne, vallen vanaf 4 september niet meer onder deze regeling. Deze groep gaat terug naar het land van herkomst of doorloopt de asielprocedure. Krijgen asielzoekers uit veilige landen asiel? Asielzoekers uit veilige landen krijgen zelden een verblijfsvergunning.

See also:  Was Kostet Ein BankschlieFach Sparkasse?

Zijn relatief stabiele landen waar volgens de Rijksoverheid geen sprake is van vervolging vanwege bijvoorbeeld ras, geloof, foltering of onmenselijke behandeling. Op dit moment zijn Marokko, Tunesië, Georgië, Armenië en Ghana de vijf landen waar de meeste ‘veiligelanders’ in Nederland vandaan komen. In 2022 kwam van de asielzoekers die voor het eerst asiel aanvroegen uit een veilig land.

In de asielopvang is het aandeel veiligelanders ongeveer 3%. De lijst van veilige landen verandert omdat de omstandigheden in landen veranderen, zoals bijvoorbeeld Algerije dat nu als niet veilig wordt beoordeeld. Ook verzoeken van asielzoekers die eerder al asiel aanvroegen in een ander Europees land en dat in Nederland opnieuw doen, worden afgewezen.

Waarom blijft Nederland vluchtelingen opnemen?

Waarom moet Nederland ze dan opvangen? Volgens de huidige Europese afspraken moeten asielzoekers in het land waar ze aankomen in Europa asiel aanvragen. Als ze toch doorreizen, kunnen ze naar dat land worden uitgezet.

Hoeveel asielzoekers worden uitgezet?

Nihil. Tegelijk daalde het aantal ongewenste vreemdelingen, waaronder afgewezen asielzoekers, dat Nederland verliet, zo blijkt uit jaarcijfers van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). In 2022 vertrokken (op papier) 8600 vreemdelingen uit Nederland, minder dan in de jaren daarvoor.

Wat is het verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen?

Het verschil tussen een asielzoeker en vluchteling – Niet iedere asielzoeker in Nederland is een vluchteling. Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen. Het land waar asiel wordt gevraagd, gaat dan na of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en dus bescherming nodig heeft.

Lees meer over de asielprocedure >>

Wie betaalt de kosten van asielzoekers?

Waar komt het geld voor de opvang van asielzoekers vandaan? Het geld voor de opvang van asielzoekers komt uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) betaalt een deel van de opvang.

Het budget voor de opvang van asielzoekers staat in, Het gaat om opvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en bij de stichting Nidos. Het ministerie van BZ betaalt een deel van de opvang uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De kosten van het 1 e jaar van opvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden mogen volgens internationale afspraken worden betaald uit dit budget.

Het ministerie van JenV betaalt het overige deel van de opvang. : Waar komt het geld voor de opvang van asielzoekers vandaan?

Hoeveel AOW krijgt een asielzoeker?

Ook als u niet uw hele leven in Nederland heeft gewoond, krijgt u een AOW-uitkering. De uitkering is wel lager: 2% minder voor elk jaar waarin u geen AOW heeft opgebouwd, omdat u niet in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U kunt de ontbrekende AOW-verzekeringsjaren vrijwillig inkopen.

Hoeveel kost 1 asielzoeker?

Kosten individuele asielzoeker – De kosten van het COA voor het opvangen van asielzoekers in een AZC zijn gemiddeld ongeveer € 27.900 per persoon per jaar. In dit bedrag zitten onder meer de kosten van:

huisvesting ; personeel COA; gezondheidszorg ; levensonderhoud,

Waarom vangt Nederland zoveel vluchtelingen op?

Nederland laat relatief veel asielzoekers toe, maar de cijfers zeggen niet alles Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland NOS/ANP NOS Nieuws • dinsdag 27 december 2022, 12:39

Sjoerd Mouissie Datajournalist Ellen Kamphorst redacteur Binnenland

Sjoerd Mouissie Datajournalist Ellen Kamphorst redacteur Binnenland

Asielzoekers die vorig jaar in Nederland asiel aanvroegen, hoorden meestal dat ze mochten blijven. Van de 16.525 asielzoekers kreeg 73 procent een positief bericht. Nederland heeft daarmee een van de hoogste percentages van Europa, zo is te vinden bij het Europees bureau voor statistiek Eurostat. Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland NOS/Sjoerd Mouissie Het percentage toegelaten asielzoekers is in Nederland relatief hoog In 2022 zijn er volgens de UNCHR voor het eerst mensen wereldwijd op de vlucht. Het grootste deel wordt opgevangen in de regio, maar er wordt ook meer asiel aangevraagd in Europa.

 1. Meer oorlog betekent meer asielzoekers en ook meer inwilligingen.
 2. Het aantal Syriërs, Palestijnen en Jemenieten dat asiel aanvraagt, is fors gegroeid.
 3. Onderstaande grafiek laat goed zien dat zij in heel Europa ook vaker een positieve beslissing krijgen op hun asielverzoek.
 4. In 2014 begint de crisis in Venezuela, sindsdien maken Venezolanen veel meer kans op een verblijfsvergunning als ze in een van de EU-lidstaten asiel aanvragen.

Door het hogere aantal conflicten in de wereld, zijn er de afgelopen tien jaar meer nationaliteiten die voor bescherming in aanmerking komen dan voor 2011, toen de Syrische burgeroorlog uitbrak: Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland NOS/Sjoerd Mouissie Meer oorlogen leiden tot meer asielzoekers die beschermd worden in Europa. Wie niet beter weet, denkt dat mensen die als eersten aankomen, ook als eersten aan de beurt zijn bij de IND. Maar zo werkt het in Nederland niet. De dienst werkt met een ‘sporenbeleid’.

 • Asielzoekers die uit een komen, bijvoorbeeld Marokko, gaan sneller door de procedure dan asielzoekers uit een land dat niet op die lijst staat.
 • Momenteel wordt over mensen uit veilige landen binnen tien weken genomen.
 • Asielzoekers uit andere landen wachten veel langer.
 • In 2021 kregen relatief veel asielzoekers een vergunning omdat het aandeel kansrijke nationaliteiten dat werd behandeld door de IND, groter was dan in voorgaande jaren.

In 2020 en 2021 kampte de dienst met grote achterstanden. In die jaren heeft een ‘taskforce’ de dossiers van een grote groep kansrijke asielzoekers behandeld. In jaren met een lager inwilligingspercentage (2018, 2019) was het aandeel kansarme asielzoekers juist groter. Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland NOS/Sjoerd Mouissie Hoe meer dossiers van kansrijke asielzoekers worden beoordeeld, hoe hoger het percentage dat mag blijven Sommige asielzoekers hebben een sterke voorkeur voor een bepaald land in Europa. Soms omdat er al familie woont, soms vanwege positieve associaties zoals met de taal of de acceptatie van lhbti’ers.

 • Zo heeft het Verenigd Koninkrijk relatief veel Afghanen in de procedure, gaan Algerijnen naar Frankrijk en Burundezen naar België.
 • Nederland trekt relatief veel kansrijke asielzoekers:,
 • In 2014 vroeg de Tweede Kamer zich ook af waarom het inwilligingspercentage in Nederland hoger is dan in de rest van Europa.
See also:  Wie Viele Ps5 Wurden Verkauft?

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft toen gekeken hoe hoog het inwilligingspercentage in Nederland zou zijn als hier asiel zou aanvragen. Conclusie: in dat geval zou het aantal goedgekeurde asielaanvragen hier veel lager liggen.

Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland Hoe meer dossiers van kansrijke asielzoekers worden beoordeeld, hoe hoger het percentage dat mag blijven Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland Hoe meer dossiers van kansrijke asielzoekers worden beoordeeld, hoe hoger het percentage dat mag blijven. Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland Hoe meer dossiers van kansrijke asielzoekers worden beoordeeld, hoe hoger het percentage dat mag blijven. Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland Hoe meer dossiers van kansrijke asielzoekers worden beoordeeld, hoe hoger het percentage dat mag blijven.

De data die wij hebben vergeleken zijn de asielaanvragen in eerste aanleg. Dat wil zeggen: de beslissing op het asielverzoek, zonder de bezwaarprocedure. Uit onderzoek blijkt dat de procedures in Europa enorm verschillen. Landen als Nederland, met een zorgvuldige procedure en waar asielzoekers recht hebben op een advocaat, hebben een hoger inwilligingspercentage in eerste aanleg.

 1. Andere landen hebben een lager inwilligingspercentage in eerste aanleg, maar beslissen na een bezwaarprocedure of tussenkomst van de rechter in hoger beroep vaker alsnog dat de asielzoeker mag blijven.
 2. In heel Europa gaat het ongeveer om 26 procent van de asielzoekers die na zo’n bezwaar of rechtszaak alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

In Nederland om 14 procent. In deze grafiek is te zien hoeveel asielzoekers direct werden toegelaten, en hoeveel na bezwaarprocedures of rechtszaken: Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland NOS/Sjoerd Mouissie Zorgvuldige asielprocedure, weinig rechtszaken De stroom aan asielzoekers verandert elk jaar, maar ook het beleid verandert. Bijvoorbeeld omdat het voor een bepaalde groep (on)veilig wordt. Zo is het inwilligingspercentage in 2020 en 2021 hoger voor landen waarvoor het asielbeleid door het ministerie is gewijzigd.

 1. Hierbij gaat het volgens bijvoorbeeld om Gülenisten uit Turkije, lhbti’ers uit Rusland en voor jezidi’s uit Centraal-Irak.
 2. Ook voor werd het beleid gewijzigd.
 3. Daarnaast past de IND sinds maart 2021 “het voordeel van de twijfel toe”, met name in zaken van bekeerlingen en lhbti’ers.
 4. Het is bij sommigen in die groepen soms zo moeilijk te controleren of de asielzoeker de waarheid spreekt, dat ze ook bij twijfel mogen blijven.

De grafieken en gegevens in dit artikel komen van het Europese statistiekbureau, Lidstaten zijn verplicht gegevens aan te leveren aan het bureau, maar hanteren daarbij soms hun eigen interpretaties van wat ze meetellen en wat niet. Dat maakt een directe vergelijking tussen lidstaten moeilijk(er).

 1. Wat ook meespeelt, is dat sommige EU-lidstaten weinig asielaanvragen registeren.
 2. Dat geldt bijvoorbeeld voor Hongarije, Slowakije en Estland.
 3. Die landen geven onwaarschijnlijk lage aantallen asielbeslissingen door aan Eurostat.
 4. Desondanks is Eurostat de meest gebruikte en betrouwbaarste bron van asielcijfers voor Europese lidstaten.

Deel artikel: : Nederland laat relatief veel asielzoekers toe, maar de cijfers zeggen niet alles

Wat denken Nederlanders over vluchtelingen?

In het afgelopen jaar heeft 38 procent van de Nederlandse bevolking weleens contact gehad met vluchtelingen of voormalige vluchtelingen. De meerderheid van hen – 63 procent – heeft deze contacten als overwegend positief ervaren, 6 procent als overwegend negatief en 31 procent heeft een neutraal oordeel hierover.

Waar wonen de meeste vluchtelingen in Nederland?

Relatief meeste Syriërs in gemeenten met asielopvang – Nederland telde op 1 september 64 duizend inwoners met een Syrische achtergrond. Dat is bijna 0,4 procent van de bevolking. De meesten (49 duizend) zijn recente immigranten; ze hebben zich tussen 2014 en 1 september 2016 ingeschreven bij een gemeente. Waarom Komen Asielzoekers Naar Nederland In verhouding tot de bevolking staan gemeenten met een asielopvanglocatie bovenaan. De asielmigranten die daar ingeschreven staan, zijn vaak nog in afwachting van woonruimte elders. Zo is in Cranendonck 1,6 procent van de inwoners Syriër. Daar is de centrale ontvangstlocatie (col) voor asielzoekers Budel-Cranendonck gevestigd.

Welke twee redenen hadden migranten om naar Holland te gaan?

Reden voor immigratie Mensen hebben verschillende redenen om in Nederland te komen wonen. Zo komen arbeidsmigranten naar Nederland om te werken, en volgen studiemigranten een opleiding in Nederland.

Waarom zoveel Indiers in Nederland?

Geschiedenis – Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Indiase soldaten van het Britse leger door de Duitsers gevangengenomen. In samenwerking met Netaji Subhas Bose hief Hitler de zogenaamde ‘ Azad Brigade ‘ van deze soldaten op. Tussen mei en september 1943 werd een brigade van 3.000 Sikh-soldaten ingezet door de Duitsers aan de Nederlandse Noordzeekust.

 • De hele Brigade werd vervolgens overgebracht naar Zuid-Frankrijk,
 • In 1945 werden ze door de Amerikanen in Frankrijk gevangengenomen en als krijgsgevangene naar India gerepatrieerd,
 • Tijdens de dictatorschap van Idi Amin repatrieerden honderden Indiërs vanuit Oeganda naar Nederland.
 • In 1975, na de onafhankelijkheid van Suriname, emigreerden duizenden Hindoestanen vanuit Suriname naar Nederland.

Zij vestigden zich voornamelijk in Den Haag en omstreken.

Waarom zijn er veel Marokkanen in Nederland?

Moderne geschiedenis – De eerste generatie Marokkanen is in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw als gastarbeider en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging naar Nederland gekomen. De werving van Marokkaanse gastarbeiders werd beëindigd in 1973.

Op dat moment waren er ongeveer 22.000 Marokkanen in Nederland. Ondanks het feit dat er niet meer geworven werd en het de bedoeling was dat de gastarbeiders terugkeerden naar het land van herkomst, nam het aantal migranten alleen maar toe. In 1980 telde Nederland 72.000 Marokkanen, in 1990 168.000 en in 2008 335.127.

Van gastarbeiders was toen al lang geen sprake meer. Van de 335.127 Marokkanen in Nederland is dus ongeveer 6,6% ooit als gastarbeider het land binnengekomen. In de jaren negentig van de 20ste eeuw was de gezinshereniging nagenoeg voltooid. Marokkanen die daarna het land binnenkwamen, kwamen meestal als huwelijksmigrant.

Hoe denken Nederlanders over migranten?

In het afgelopen jaar heeft 38 procent van de Nederlandse bevolking weleens contact gehad met vluchtelingen of voormalige vluchtelingen. De meerderheid van hen – 63 procent – heeft deze contacten als overwegend positief ervaren, 6 procent als overwegend negatief en 31 procent heeft een neutraal oordeel hierover.