Welke Rechtsgebieden Zijn Er?

Welke Rechtsgebieden Zijn Er
Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl ( http://www.rechtspraak.nl ). Deze pagina is geprint op 01-01-1970, Er zijn binnen de rechtspraak verschillende rechtsgebieden, zoals: strafrecht, civiel recht en bestuursrecht.

Wat zijn de 5 verschillende rechtsgebieden?

In Nederland zijn er veel verschillende rechtsgebieden te onderscheiden. Simpelweg is een rechtsgebied een ‘categorie’ waarin een bepaalde zaak valt. Voor de indeling van bepaalde regelgeving in rechtsgebieden zijn geen wettelijke regels. Velen houden dus een andere categorisatie aan en daarom zal de een een bepaald rechtsgebied wel apart zien en de ander niet.

Welke rechtsgebieden privaatrecht?

Privaatrecht – Privaatrecht, ook wel bekend als burgerlijk recht of civiel recht omvat alle soorten rechtsverhoudingen tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling. Het is het rechtsgebied waarin de meeste geschillen ontstaan waarbij een rechter aan te pas moet komen.

 1. Onder privaatrecht vallen onder andere de subgebieden arbeidsrecht, huurrecht en contractenrecht.
 2. De meeste conflicten ontstaan bij het niet nakomen van bepaalde afspraken die gelden tussen partijen.
 3. Het staat eenieder vrij om de rechter te verzoeken om een uitspraak te doen als een conflict niet opgelost kan worden zonder tussenkomst van een derde.

Uiteraard is het aan te raden dat partijen onderling een oplossing bedenken voor het gerezen geschil. Yildirim Juridisch Advies staat u met raad en daad bij. Onder het privaatrecht vallen o.a. de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, contractrecht, algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsrecht.

Welke rechtsgebieden vallen er onder het publiekrecht?

Publiekrecht is het recht dat de verhouding tussen burgers en de overheid regelt. Onder het publiekrecht vallen bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld. » Meer over bestuursrecht bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht en belastingrecht.

Wat is het verschil tussen publiek en privaatrecht?

Wat is privaatrecht? – Het privaatrecht is het geheel van regels over de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het staat daarmee tegenover het publiekrecht, dat de verhouding regelt van burgers tot de overheid.

 1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het materiële en het formele privaatrecht.
 2. Het materiële privaatrecht omvat, kort gezegd, de rechten en plichten van burgers en bedrijven.
 3. Het formele privaatrecht omvat de regels van het aan deze rechten en plichten gekoppelde procesrecht (denk aan de procesgang, de tenuitvoerlegging van vonnissen e.d.).

In het verleden werd in het (materiële) privaatrecht onderscheid gemaakt tussen burgerlijk recht (of civiel recht) en handelsrecht. Dat onderscheid kan alleen historisch worden verklaard en is niet van wezenlijk belang. Het internationaal privaatrecht (ipr) tot slot regelt de verhoudingen tussen burgers van verschillende landen. Inleiding tot het Nederlands Internationaal Privaatrecht 12e druk! 51,00 euro Bestel bij bol.com

Wat gaat voor privaatrecht of publiekrecht?

Begrippen – Omgevingsrecht is bestuursrecht – Ook voor de niet-jurist zal bekend zijn dat het recht kan worden onderverdeeld in: – publiekrecht, en – privaatrecht. Het publiekrecht gaat over de relatie tussen overheid en burger, en tussen overheidsinstanties onderling.

Is strafrecht publiek of privaatrecht?

Het Strafrecht – Het Strafrecht is misschien wel het bekendste rechtsgebied binnen het publiekrecht. Je krijgt met dit rechtsgebied te maken als je je niet houdt aan de wetten en regels die in ons land gelden. In dit geval krijg je een gepaste straf, die door de rechter wordt opgelegd. Onder het Strafrecht vallen zaken als overvallen, fraude en moord.

Is strafrecht privaatrecht?

Conclusie – Het burgerlijk recht, het bestuursrecht en strafrecht nemen allen een belangrijke plek in ons rechtssysteem in. Deze rechtssystemen kunnen op de volgende manieren van elkaar worden onderscheiden.

Het burgerlijk recht ziet op de relatie tussen burgers en bedrijven onderling. Het burgerlijk recht geldt dus niet voor de overheid.Het bestuursrecht en het strafrecht ziet op de relatie tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Het bestuursrecht geeft aan wat bestuursorganen wel en niet mogen doen in hun omgang met burgers en bedrijven. Het strafrecht geeft aan welke gedragingen verboden zijn voor burgers en bedrijven.

Wat is het verschil tussen strafrecht en civiel recht?

Getuigen in een civiele zaak – Civiele zaken moeten worden onderscheiden van strafzaken. Bij strafzaken is er sprake van een strafbaar feit en moet de verdachte voor de strafrechter verschijnen. Bij civiele zaken gaat het om geschillen tussen burgers, bedrijven of de overheid.

Bij civiele zaken is er in de regel geen sprake van een strafbaar feit. Toch kan civiel recht en strafrecht ook samenlopen. Wanneer uw anders toch zo aardige buurman u een gebroken neus slaat, dan pleegt hij een strafbaar feit waarvoor hij zich voor de strafrechter moet verantwoorden. Dat is een strafzaak.

Wilt u schadevergoeding van uw buurman en komt u daar niet uit dan kunt u uw buurman voor de civiele rechter dagen. Dat is een civiele zaak. Bij zowel civiele zaken als strafzaken speelt bewijs door middel van getuigen vaak een belangrijke rol. Deze blog gaat over het getuigenbewijs in een civiele zaak. Wat is uw positie als getuige. Bent u verplicht een verklaring af te leggen? Uitgangspunt is dat de partij die een vordering claimt op een andere partij de stellingen die hij aan die vordering ten grondslag legt dient te bewijzen: ‘’Wie stelt, bewijst”.

Wanneer u schade wilt vorderen van uw anders toch zo aardige buurman die u een gebroken neus heeft geslagen, dan zult u moeten bewijzen dat het de buurman is geweest die u heeft geslagen. Bewijs kan vaak geleverd worden met behulp van getuigen. Wanneer de buurman van de buurman die u geslagen heeft (Kunt u het nog volgen?) alles heeft zien gebeuren, dan kan hij als getuige op de rechtbank een verklaring afleggen.

Maar wat nu als hij dat niet wil. Hij heeft uw buurman ook altijd heel aardig gevonden en wil dat, zeker gelet op wat er met u is gebeurd, graag zo houden. Kan hij dan verplicht worden om als getuige een verklaring af te leggen. Het antwoord daarop is: ja.

 1. In de regel ben je als getuige verplicht om een verklaring af te leggen.
 2. Daarop zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingen.
 3. Een direct familielid hoeft niet te getuigen en ook een beroepsbeoefenaar die een beroepsgeheim heeft, bijvoorbeeld een arts of een advocaat, hoeft niet tegen zijn patiënt of cliënt getuigen.

Zij hebben dan een verschoningsrecht. Als u wordt opgeroepen om als getuige te verklaren, moet u dus aan de oproep gehoor geven. Uw werkgever is wettelijk verplicht om u vrij te geven. Komt u desondanks niet dan kunt u zelfs door de politie opgehaald worden.

 1. U wordt dan in afwachting van het verhoor in de cel gezet.
 2. Een getuige is verplicht om de waarheid te verklaren.
 3. Om dat te bekrachtigen moet je als getuige voorafgaand aan de verklaring de eed of de belofte afleggen.
 4. De meeste gelovige mensen leggen de eed af en moeten de rechter met twee vingers van de rechterhand omhoog nazeggen: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
See also:  Wie Hat Werder Bremen Gespielt

Getuigen die geen eed willen afleggen moeten de belofte afleggen met de woorden: “Dat beloof ik”. Als een getuige in een civiele procedure niet de waarheid spreekt dan maakt hij zich schuldig aan meineed. Hij kan dan voor de strafrechter gedaagd worden.

Waar staan alle rechten in?

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld.

Wat zijn de fundamentele rechten?

Mensenrechten heten ook wel rechten van de mens of fundamentele rechten. Het zijn rechten die ieder mens heeft en die de grondslag zijn voor alle rechten die door wet en gewoonte worden bepaald. Zie ook: F ilosofie van de mensenrechten G eschiedenis van de mensenrechten G rootste kwesties van de mensenrechten Mensenrechten zijn hoofdzakelijk vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, drie VN-verdragen uit 1966 en nog een dozijn andere internationale mensenrechtenverdragen.

In deze documenten staan in totaal honderd verschillende rechten beschreven. Die worden vaak opgedeeld in de klassieke, sociaaleconomische en eventueel collectieve rechten. De klassieke rechten zijn onder te verdelen in integriteitsrechten (bescherming van lichaam en geest van de persoon), vrijheidsrechten ( vrijheid van meningsuiting en vereniging), participatierechten (deelname aan bestuur), rechten van gevangenen, rechten voor bescherming van bepaalde groepen ( vrouwen, kinderen, minderheden, inheemse volken ), rechten van vreemdelingen en vluchtelingen.

Onder de sociaaleconomische rechten vallen culturele rechten, zoals het recht op de eigen taal en culturele gebruiken. Volgens sommigen vallen de collectieve rechten voor ontwikkeling en bescherming van een volk ook onder de mensenrechten. Het begrip mensenrechten kan in het taalgebruik van de media, organisaties en politici verschillende betekenissen hebben.

Welk rechtsgebied is de Grondwet?

Kennis 1) Tot welk rechtsgebied behoort de grondwet? Staatsrecht, onderdeel van publiekrecht.

Wat is een voorbeeld van privaatrecht?

Wat is een voorbeeld van privaatrecht? – Voorbeelden van het privaatrecht zijn: Het Personen- en familierecht, gaat over rechten bij adoptie, de leerplicht, huwelijk en echtscheiding en valt onder het Burgerlijk recht. Het vermogensrecht is onder te verdelen in het goederenrecht en het verbintenissenrecht.

Is gemeente publiekrecht?

Wat zegt de wet? – De wet heeft het over twee soorten bestuursorganen: de a-organen en de b-organen. Een a-orgaan is een orgaan van een rechtspersoon die door publiekrecht is ingesteld. Ingesteld door publiekrecht betekent dat de rechtspersoon in de wet moet worden genoemd.

 1. Zo is bijvoorbeeld de Gemeente een in de wet genoemd rechtspersoon.
 2. Haar organen zijn in de Gemeentewet omschreven: de Gemeenteraad, de Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders].
 3. Deze organen zijn dus bestuursorganen van de Gemeente.
 4. Een b-orgaan is een ander persoon die, of college dat, enig openbaar gezag heeft.

Dit is lastiger vast te stellen, omdat deze organen niet zijn opgesomd in de wet. Het criterium is slechts of er sprake is van openbaar gezag. Hier is sprake van wanneer een persoon of college eenzijdig rechten en plichten kan opleggen aan de burger en kan bepalen over een publieke taak (een taak van de overheid of wat door de overheid wordt gefinancierd).

Is gemeente privaat of publiek?

Doorkruisingsleer – Allereerst moet worden nagegaan of de publiekrechtelijke regeling zelf toestaat dat het privaatrecht wordt gebruikt. In bijvoorbeeld artikel 122 Woningwet heeft de wetgever nadrukkelijk vastgelegd dat de overheid uitsluitend publiekrechtelijke bevoegdheden tot haar beschikking heeft.

Bepaalt de wet niets over het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden, dan gelden de criteria van de doorkruisingsleer die de Hoge Raad in het zogenaamde Windmill-arrest heeft geformuleerd. De vraag is dan wat kan worden afgeleid uit : 1. de inhoud en strekking van de betrokken regeling; en 2. de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belangen van burgers zijn beschermd; en 3.

de vraag of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan bereiken. Aan de hand van deze drie criteria moet worden beoordeeld of de overheid haar publiekrechtelijke bevoegdheden moet gebruiken dan wel mag kiezen om privaatrechtelijke bevoegdheden te gebruiken.

 • Dit is vaak niet eenvoudig te bepalen.
 • Terug naar ons voorbeeld.
 • Tot 2015 was de Woonwagenwet van kracht.
 • Deze wet is komen te vervallen en is vervangen door de Woningwet.
 • In artikel 122 van de Woningwet is bepaald dat de gemeente uitsluitend publiekrechtelijke bevoegdheden tot haar beschikking heeft.
 • De gemeente is dan ook verplicht om een last onder dwangsom op te leggen.

De gemeente mag geen privaatrechtelijke procedure starten op grond van een inbreuk op het eigendomsrecht. Heeft u vragen over de toepassing van deze criteria? Onze advocaten en adviseurs adviseren u graag. : Tweewegenleer of doorkruisingsleer

Is strafrecht publiek recht?

Juridisch woordenboek met definities Publiekrecht is het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en de overheid (de ‘verticale verhouding’). Daaronder vallen het bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht en belastingrecht. Publiekrecht onderscheidt zich van het privaatrecht, dat de verhouding tussen burgers en bedrijven onderling regelt (de ‘horizontale verhouding’).

Welke vakken vallen onder privaatrecht?

Bacheloronderwijs – De afdeling Privaatrecht is in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid verantwoordelijk voor een groot aantal vakken: Inleiding Privaatrecht, Personen- en Familierecht, Goederenrecht, Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk Procesrecht en Insolventierecht,

Wat valt er onder het bestuursrecht?

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Wat staat er in het staatsrecht?

Wat is het staatsrecht? – Chapter 1 Het staatsrecht is al het recht dat regelt hoe een staat in elkaar zit en hoe het zich naar burgers toe dient te gedragen. Er zijn net zoveel staatsrechten als dat er staten zijn. Er zijn dus ook veel verschillende staatsrechten, maar de algemene staatsleer probeert hier gemeenschappelijke principes uit af te leiden.

Vergelijkend staatsrecht richt zich juist op de verschillen tussen de verschillende staatsrechten. Het staatsrecht heeft dus betrekking op ‘de staat’. Het begrip ‘staat’ komt in het positieve staatsrecht niet voor (in Nederland kennen wij de term Koninkrijk). We kennen de term wel uit andere rechtsgebieden.

See also:  Wann Beginnt Die Sommerzeit 2022?

In het volkenrecht is de staat het volkenrechtsubject. In het privaatrecht is de staat een rechtspersoon, onderworpen aan het recht (art.2:1 BW). De rechtspersoon wordt verder omschreven als een organisatorisch verband dat het hoogste gezag uitoefent op een bepaald gebied.

Als het begrip ‘staat’ niet voorkomt in het positieve staatsrecht, waarop heeft het positieve staatsrecht dan precies betrekking? Over alle relaties waarbij de overheid betrokken is. Recht veronderstelt immers betrekkingen tussen ten minste twee personen, ambten of instellingen. In het staatsrecht is minimaal één van de partijen altijd de overheid.

Ook voor het bestuursrecht geldt dat zij alleen relaties regelt waarbij de overheid is betrokken. Het staatsrecht verschilt in dit opzicht niets van het bestuursrecht. Het staats- en bestuursrecht worden samen als publiekrecht beschouwd. Men kan echter methodologisch en didactisch wel een zinvol onderscheid maken.

Staatsrecht is het primaire recht dat de totstandkoming, de gelding en de handhaving van rechtsnormen regelt. Dit wordt ook wel het funderende of scheppende recht genoemd. Bestuursrecht is naar dit onderscheid altijd secundair recht, De Grondwet en organieke wetten worden vaak beschouwd als staatsrecht.

Staatsrecht gaat dus meer om de organisatie van de staat en bestuursrecht meer om de uitvoering van het staatsrecht. Let er wel op dat er geen scherp onderscheid tussen de twee rechtsgebieden bestaat en dat de meningen erover verschillen. Zo zijn er ook auteurs die alles onder de noemer ‘staatsrecht’ scharen.

 1. Het staatsrecht heeft dus zowel betrekking op relaties tussen overheden onderling (bijvoorbeeld betrekkingen tussen de koning en de ministers) als op relaties tussen de overheid en de burger.
 2. Het staatsrecht regelt de machtsuitoefening van de overheid over de burger.
 3. Er is sprake van een verticale relatie tussen de overheid en burger, zij zijn niet gelijkwaardig aan elkaar.

Dit is het grote verschil tussen publiekrecht en privaatrecht, waarin het gaat om de verhouding tussen particulieren. Het begrip staatsrecht kan tot nu als volgt worden beschreven: het primaire recht dat zowel betrekkingen tussen overheden onderling als tussen overheid en burger regelt.

Om dit goed te begrijpen moeten we iets meer weten over de kernbegrippen uit het staatsrecht: macht, bevoegdheid en ambt. Macht en bevoegdheid zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip overheid. ‘Macht’ is in de staatsrechtelijke zin een feitelijke potentie tot dwang. ‘Bevoegdheid’ is de macht die door het recht gereld wordt.

Zonder dit recht wordt bevoegdheid pure macht, door middel van bijvoorbeeld ongeoorloofde geweldspleging uitgevoerd. De wettelijke bevoegdheid werkt dus als een rechtvaardiging van de machtsuitoefening. De overheid mag nooit te veel macht krijgen omdat de burgers dan niet beschermd worden.

 • Daarom moet er niet alleen altijd een bevoegdheid zijn, maar is die bevoegdheid ook gespecificeerd tot een bepaald ambt.
 • In de zestiende eeuw werden macht en gezag losgemaakt van de persoon en diens vermogen en sindsdien behoort macht altijd bij een ambt, een instelling of een orgaan.
 • Zo kon men ambten instellen die bleven bestaan, terwijl de ambtsdrager verdween.

Dit ging ook in tegen corruptie en zorgde voor een betere controle van de machtsuitoefening. Voorbeelden van dit voordeel zijn dat overheidsgezag kon worden verdeeld over diverse ambten, zodat de wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke functie van de heerser over verschillende ambten konden worden verspreid en dat ambten territoriaal of functioneel konden worden gesplitst en samengevoegd.

 • Ook konden ambten op grond van bijvoorbeeld benoeming worden aangewezen, zonder dat het bestaan en de bevoegdheden van het ambt ter discussie stonden.
 • Een ambt kenmerkt zich dus door duurzaamheid en een duidelijke omschrijving voor wat betreft inrichting, taken en bevoegdheden.
 • Vandaar dat het staatsrecht ook wel het ‘ambtenrecht’ wordt genoemd.

De overheid bestaat uit een complex van ambten met onderscheiden bevoegdheden en taken. Het ambt blijft in stand, ook als de ambtsdrager ontbreekt. Ook al komt een gemeentefunctionaris te overlijden, dan blijft zijn functie in stand. Het begrip staatsrecht kan na dit alles als volgt worden samengevat: het primaire recht dat overheidsambten instelt, daaraan bevoegdheden toekent en hun onderlinge betrekkingen alsook die tot de onderdanen regelt.

Deze omschrijving kent het begrip staat niet, maar biedt wel een aanknopingspunt voor de invulling hiervan: een in externe verhoudingen onafhankelijk, door het recht geregeld complex van ambten die in een rechtens geregelde verhouding tot elkaar en tot de onderdanen staan. Deze beschrijving is dus niet ontstaan uit positieve regels, maar wel uit de rechtsbetrekkingen die het positieve recht regelt.

: Wat is het staatsrecht? – Chapter 1

Wat is een privaatrechtelijke rechtspersoon?

Rechtspersoonlijkheid In juridisch opzicht is een persoon de individuele entiteit in wiens hoofde er zowel rechtsbelangen als rechtsverplichtingen bestaan. Het is een rechtssubject. Een zaak daarentegen kan nooit titularis van rechten zijn, doch slechts een object van rechten.

 • In het burgerlijk recht worden twee soorten personen onderscheiden, nl.
 • De natuurlijke of fysieke personen enerzijds en de rechtspersonen anderzijds.Alleen mensen behoren tot de categorie van de natuurlijke of fysieke personen.Daarnaast zijn er instellingen, stichtingen en groeperingen van individuen of kapitalen die, net als de natuurlijke personen, doch mits inachtneming van zekere beperkingen, titularis zijn van bepaalde rechten en bekwaamheden.

Zij nemen deel aan het dagelijks rechtsverkeer doordat zij, net als de fysieke personen, een patrimonium bezitten, overeenkomsten sluiten, rechtsbetrekkingen onderhouden met derden zowel als met hun eigen leden.Dergelijke rechtspersonen kunnen een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk karakter hebben.1.

Soorten rechtspersonen Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die, als zij niet de overheid zelf zijn, door de openbare overheid in het leven werden geroepen, die voor het algemeen belang deelnemen aan het overheidsbeleid en daarom doorgaans met een gedeelte van het overheidsgezag zijn bekleed.

Het zijn ofwel de onmisbare organen voor de uitoefening van het openbaar gezag (waarvan het bestaan zich natuurlijkerwijze opdringt), ofwel zijn het de organen die door de overheid noodzakelijk of nuttig werden geacht voor de administratie en door hem met dit doel werden geschapen.

Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die hetzij door het privaat initiatief, hetzij door de overheid, optredend als privaat persoon, zijn tot stand gekomen en gehandhaafd, die niet deelnemen aan het overheidsbeleid en dan ook niet bekleed zijn met een gedeelte van het openbaar gezag. Ze ontsnappen, in principe althans, aan ieder rechtstreeks toezicht van de regering.

Hun bestaan als rechtspersoon wordt afhankelijk gesteld van de door de wetgever voorgeschreven voorwaarden.2. Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid Het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid betekent dat er een afzonderlijke entiteit, een “fictieve” persoon wordt gecreëerd, die zelf een bepaald statuut en bepaalde rechten en verplichtingen heeft.De rechtspersoon bestaat dus niet langer uit een som van individualiteiten.

 1. Zijn rechten en verplichtingen zullen dus in principe niet langer gedragen worden door de personen die achter de rechtspersoon schuilgaan.
 2. Zo maken de activa van de rechtspersoon niet langer deel uit van het patrimonium van de personen die achter de rechtspersoon schuilgaan.
 3. Anderzijds zullen deze laatsten in principe niet langer met hun persoonlijk vermogen gehouden zijn voor de passiva van de rechtspersoon.
See also:  Co2 Formel?

De rechtspersoon heeft een zekere bekwaamheid, waardoor hij bevoegd is om rechten te genieten en uit te oefenen. De genotsbekwaamheid van de rechtspersoon is beperkter dan deze van een natuurlijke persoon. De rechtspersoon heeft vooreerst geen familierechten.

 1. De vermogensrechten van de rechtspersoon zijn beperkt door het speciaal doel waarvoor hij in het leven werd geroepen.
 2. Men spreekt in dit verband van het specialiteitsprincipe.
 3. Er zijn soms ook wettelijk gestelde beperkingen.
 4. Bovendien zijn er wettelijke bepalingen die een zekere handelingsonbekwaamheid voorzien.

Zo kan een vzw niet zomaar overgaan tot aanvaarding van giften ten bedrage van meer dan 100.000 Euro. De handelingsbekwaamheid wordt door de rechtspersoon uitgeoefend door middel van zijn organen: het zijn bepaalde fysieke personen die binnen de grenzen van hun functies zich met de rechtspersoon identificeren.

 • Een rechtspersoon verwerft principieel de mogelijkheid om in eigen naam in rechte op te treden.
 • Anderzijds kan de rechtspersoon zelf ook in rechte worden aangesproken.
 • De mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen wordt evenwel beperkt door de bepalingen van het Gerechtelijk wetboek terzake, die voor de rechtspersoon een aantal specifieke problemen met zich mee kunnen brengen.”De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen”.”Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn.

De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen”.Onder hoedanigheid wordt verstaan dat de eiser de juridische en feitelijke geschiktheid bezit om zich als titularis van een recht aan te dienen en om aldus te handelen.

Dit betekent dat de eiser genotsbekwaam en handelingsbekwaam moet zijn.De rechtspersoon zal geen hoedanigheid hebben, indien hij geen rechtspersoonlijkheid heeft, deze hem ontnomen wordt of niet-tegenstelbaar is aan derden.Onder belang wordt verstaan dat de eiser baat heeft of kan hebben bij de vordering, al was het een toekomstig recht dat ernstig bedreigd is en waarvan de schending moet worden voorkomen (actio ad futurum).

Het vereiste belang kan een moreel belang zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de mensen van onze Juridische dienst. : Rechtspersoonlijkheid

Wat is het verschil tussen strafrecht en civiel recht?

Getuigen in een civiele zaak – Civiele zaken moeten worden onderscheiden van strafzaken. Bij strafzaken is er sprake van een strafbaar feit en moet de verdachte voor de strafrechter verschijnen. Bij civiele zaken gaat het om geschillen tussen burgers, bedrijven of de overheid.

 1. Bij civiele zaken is er in de regel geen sprake van een strafbaar feit.
 2. Toch kan civiel recht en strafrecht ook samenlopen.
 3. Wanneer uw anders toch zo aardige buurman u een gebroken neus slaat, dan pleegt hij een strafbaar feit waarvoor hij zich voor de strafrechter moet verantwoorden.
 4. Dat is een strafzaak.

Wilt u schadevergoeding van uw buurman en komt u daar niet uit dan kunt u uw buurman voor de civiele rechter dagen. Dat is een civiele zaak. Bij zowel civiele zaken als strafzaken speelt bewijs door middel van getuigen vaak een belangrijke rol. Deze blog gaat over het getuigenbewijs in een civiele zaak. Wat is uw positie als getuige. Bent u verplicht een verklaring af te leggen? Uitgangspunt is dat de partij die een vordering claimt op een andere partij de stellingen die hij aan die vordering ten grondslag legt dient te bewijzen: ‘’Wie stelt, bewijst”.

Wanneer u schade wilt vorderen van uw anders toch zo aardige buurman die u een gebroken neus heeft geslagen, dan zult u moeten bewijzen dat het de buurman is geweest die u heeft geslagen. Bewijs kan vaak geleverd worden met behulp van getuigen. Wanneer de buurman van de buurman die u geslagen heeft (Kunt u het nog volgen?) alles heeft zien gebeuren, dan kan hij als getuige op de rechtbank een verklaring afleggen.

Maar wat nu als hij dat niet wil. Hij heeft uw buurman ook altijd heel aardig gevonden en wil dat, zeker gelet op wat er met u is gebeurd, graag zo houden. Kan hij dan verplicht worden om als getuige een verklaring af te leggen. Het antwoord daarop is: ja.

In de regel ben je als getuige verplicht om een verklaring af te leggen. Daarop zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingen. Een direct familielid hoeft niet te getuigen en ook een beroepsbeoefenaar die een beroepsgeheim heeft, bijvoorbeeld een arts of een advocaat, hoeft niet tegen zijn patiënt of cliënt getuigen.

Zij hebben dan een verschoningsrecht. Als u wordt opgeroepen om als getuige te verklaren, moet u dus aan de oproep gehoor geven. Uw werkgever is wettelijk verplicht om u vrij te geven. Komt u desondanks niet dan kunt u zelfs door de politie opgehaald worden.

 • U wordt dan in afwachting van het verhoor in de cel gezet.
 • Een getuige is verplicht om de waarheid te verklaren.
 • Om dat te bekrachtigen moet je als getuige voorafgaand aan de verklaring de eed of de belofte afleggen.
 • De meeste gelovige mensen leggen de eed af en moeten de rechter met twee vingers van de rechterhand omhoog nazeggen: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

Getuigen die geen eed willen afleggen moeten de belofte afleggen met de woorden: “Dat beloof ik”. Als een getuige in een civiele procedure niet de waarheid spreekt dan maakt hij zich schuldig aan meineed. Hij kan dan voor de strafrechter gedaagd worden.

Wat is het verschil tussen bestuursrecht en strafrecht?

Conclusie – Het burgerlijk recht, het bestuursrecht en strafrecht nemen allen een belangrijke plek in ons rechtssysteem in. Deze rechtssystemen kunnen op de volgende manieren van elkaar worden onderscheiden.

Het burgerlijk recht ziet op de relatie tussen burgers en bedrijven onderling. Het burgerlijk recht geldt dus niet voor de overheid.Het bestuursrecht en het strafrecht ziet op de relatie tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Het bestuursrecht geeft aan wat bestuursorganen wel en niet mogen doen in hun omgang met burgers en bedrijven. Het strafrecht geeft aan welke gedragingen verboden zijn voor burgers en bedrijven.